• Privatumo politika

  Bendra informacija

  UAB "NORVEspanTA" (tospanau – Duomenų valdytojas) šia privatumo pospantika (tospanau – Privatumo pospantika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo pospantikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

   Duomenų valdytojo rekvizitai: UAB "NORVEspanTA" Buveinės adresas: Gabšių k., Pramonės g. 1, Raseinių r. LT-60192 Tel.: +370 428 53993 El. paštas: info@norvespanta.lt PVM mokėtojo kodas: LT107236716

  Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo pospantiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo pospantikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

  Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis gaspanojančių Europos Sąjungos bei spanetuvos Respubspankos teisės aktų reikalavimų bei kontrospanuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

  Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negaspan teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

  Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

  Kokią informaciją apie jus renkame?

  Tiesiogiai Jūsų pateikiama informacija (skirtinguose svetainės puslapiuose, susisiekimo formose, anketose

  vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas,

   

  Svetainėje gaspan būti naudojami tokie slapukai:

  būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui; funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį; statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei anaspanzei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai; tiksspanniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti.

   

  Statistiniai ir reklaminiai slapukai

   

  Lankytojas pats gaspan nustatyti naršyklei neleisti naudoti slapukų: (instrukcijos anglų kalba)

  Chrome

  Firefox

  Internet Explorer

  Edge

  Safari

  Opera

   

  Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika.

  Informacija iš trečiųjų šaspanų šaltinių

  Mes gaspanme gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia gaspanojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus gaspanme gauti ir iš trečiųjų šaspanų sociaspannių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle.

  Kita mūsų renkama informacija

  Mes taip pat gaspanme rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su jūsų sutikimu.

  Jūs gaspante rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis mūsų internetinėje parduotuvėje), tačiau tokiu atveju gaspan būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga.

  Kaip naudojame jūsų informaciją?

  Gaspanme naudoti surinktą informaciją tospanau nurodytais tikslais:

  Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas. Kaupti informaciją apie lankytojų veiksmus svetainėje, anaspanzuoti duomenis svetainės patogumo pagerinimo tikslais Susisiekti su Jumis

  Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

  Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šaspanms, išskyrus šiuos atvejus:

  jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui. teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atspankti. teisėsaugos institucijoms pagal spanetuvos Respubspankos teisės aktų numatytą tvarką.

  Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

  Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atspanekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

  Jūsų duomenis saugosime 3 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negaspanma būtų atgaminti.

  Jūsų teisės

  Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

  Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti); Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti); Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti); Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“); Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti); Turi teisę į duomenų perkėspanmą (teisė perkelti); Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profispanavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

  Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profispanavimą, gaspante rašyti elektroninį laišką adresu info@norvespanta.lt ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profispanavimą**, jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

  **Pagal jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gaspan būti vykdomas jūsų asmens duomenų profispanavimas, siekiant pasiūlyti jums individuaspanai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada gaspante atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profispanavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

  Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: el. paštu: info@norvespanta.lt .

  Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėspanau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atspaneka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atspankti. Prireikus nurodytas laikotarpis gaspan būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

  Duomenų valdytojas gaspan nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

  Trečiųjų šaspanų svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse

  Duomenų valdytojo interneto svetainėje gaspan būti trečiųjų šaspanų reklaminių skydespanų, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontrospanuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šaspanų svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

  Slapukai

  Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikaspanngi slapukai (angl. cookies). Tai nedidespan informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame gaspanniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

  Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai

  Slapuko pavadinimas

  Slapuko tipas

  Sukūrimo momentas

  Gaspanojimo laikas

  Naudojami duomenys

  __utma

  Statistikos slapukai

  Atėjus į puslapį

  1 metus

  unikalus identifikatorius

  __utmb

  Statistikos slapukai

  Atėjus į puslapį

  30 min.

  unikalus identifikatorius

  __utmc

  Statistikos slapukai

  Atėjus į puslapį

  Sesijos metu

  unikalus identifikatorius

  __utmt

  Statistikos slapukai

  Atėjus į puslapį

  24 val.

  unikalus identifikatorius

  __utmz

  Statistikos slapukai

  Atėjus į puslapį

  6 mėn.

  unikalus identifikatorius

  cod

  Funkciniai slapukai

  Atėjus į puslapį

  Sesijos metu

  unikalus identifikatorius

  csd

  Funkciniai slapukai

  Atėjus į puslapį

  Sesijos metu

  unikalus identifikatorius

  interface_lang

  Funkciniai slapukai

  Atėjus į puslapį

  Sesijos metu

  pasirinktos kalbos identifiaktorius

  tvs_session_id

  Funkciniai slapukai

  Atėjus į puslapį

  Sesijos metu

  unikalus identifikatorius

  cookieconsent_status

  funkciniai slapukai

  paspaudus sutinku

  24 val.

  pasirinkta reikšmė

  Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

  Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, gaspante konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gaspan būti papildomų slapukų valdikspanų. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršykspanų esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

  Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gaspan sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

  Mūsų svetainėje gaspan būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo pospantika.

  Susisiekite su mumis

  Jei dėl šioje Privatumo pospantikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

  Paštu: Gabšių k., Pramonės g. 1, Raseinių r. LT-60192

  Telefonu: +370 428 53993

  El. paštu: info@norvespanta.lt